Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/25 - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/25

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/25 odbędzie się w terminie 13 maja 2024 r. od godziny 8.00 do 17 maja 2024 r. do godziny 15.00

https://lublin.eu/edu/projekt/aktualnosci/rekrutacja-uzupelniajaca-do-przedszkoli-od-13-do-17-maja,882,1082,1.html

Strona logowania dla kandydata:
https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin
 

Kontynuacja uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025
Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce od 1 września 2024 r. powinni wypełnić stosowną deklarację.Termin składania deklaracji wyznaczony został przez organ prowadzący w okresie od 05.02.2024 od godz. 8:00 do 19.02.2024 do godz. 12:00. Dokument w formie papierowej mogą Państwo uzyskać w placówce lub pobrać go w zakładce "Rekrutacja" i dostarczyć wydrukowany.

Aplikacja dla rodziców kandydatów.

Brak deklaracji ze strony rodzica jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 lub skutkuje ponownym udziałem w ogólnej rekrutacji.

Rekrutacja 2024/2025
W dniach 26.02.2024 r. godz. 8.00 – 08.03.2024 r. godz. 15.00 rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie.

Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci które zamieszkują miasto Lublin i mają od 3 do 6 lat.

 • dzieci 3-4 letnie rekrutowane są do publicznych przedszkoli
 • dzieci 5-6 letnie rekrutowane są do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3 – 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 • wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 • wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli
 • widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego (link bezpośredni: Program rekrutacyjny)

Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców i składa się z dwóch etapów:

W I etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną:

 •  wielodzietność rodziny kandydata
 •  niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

W II etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny:

 1.  oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne
 2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali miasto Lublin jako miejsce zamieszkania a ich roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły zostały złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie
 3. tylko jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wskazał miasto Lublin jako miejsce zamieszkania, a jego roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły zostało złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie
 4. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie uczęszczało do:
 •  tego samego przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, lub
 •  oddziału przedszkolnego w tej same szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęciu do którego ubiega się kandydat, lub
 • szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęciu do którego ubiega się kandydat,
 • lub zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole lub szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęciu do którego ubiega się kandydat 
 1. rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata złożyli wnioski o przyjęcie dwojga lub więcej dzieci do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej
 2. rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie w pierwszej preferencji dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej , jako najdogodniejszy.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą: wypełnić wniosek w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami, wydrukować go, podpisać i dołączając załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r. do godziny 15.00.

Wnioski, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zapraszamy na stronę Urzędu Miasta Lublin.

Strona Urzędu Miasta Lublin