Regulamin korzystania z telefonów komórkowych - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Regulamin korzystania z telefonów komórkowychRegulamin korzystania przez uczniów Zespołu Szkół
nr 12 w Lublinie z telefonów komórkowych oraz
innych urządzeń elektronicznych

Uczeń:

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze, słuchawki i inny sprzętmelektroniczny na własną odpowiedzialność oraz za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież urządzenia przynoszonego przez uczniów.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z urządzeń podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki, nauczycieli oraz rodziców.
 4. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyciszyć sprzęt.
 5. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku, obrazu oraz fotografowania.
 6. Urządzenie ma służyć jedynie jako pomoc dydaktyczna bądź do kontaktu z rodzicami, rodziną, opiekunami itp.
 7. Zabrania się gry na sprzęcie przyniesionym przez ucznia w czasie pobytu w szkole.
 8. Podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych, chyba że służą one jako pomoc dydaktyczna, a nauczyciel prowadzący lekcję wyraził na to zgodę.
 9. Szczególnemu zakazowi podlegają również działania uważane za cyberprzemoc:
  • Fotografowanie i nagrywanie innych osób w sytuacjach i w sposób naruszający ich dobra osobiste lub wizerunek
  • Przesyłanie i publikowanie zdjęć i nagrań bez zgody osoby sfotografowanej lub nagranej
  • Nękanie telefonami lub sms- ami o treści agresywnej itp.
  • Posiadanie, udostępnianie i przesyłanie za pomocą telefonu/urządzeń treści zawierających elementy przemocy, pornografii oraz inne treści nielegalne.
 10. Samorząd Uczniowski ma prawo do korzystania z urządzeń elektronicznych podczas przeprowadzanych akcji, zbiórek i innych szkolnych przedsięwzięć.

 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu:

 1. Jeżeli uczeń nie przestrzega zasad regulaminu otrzymuje upomnienie od nauczyciela i ma obowiązek schować urządzenie do plecaka/torby. Jeśli uczeń tego nie zrobi, nauczyciel ma prawo wstawić mu uwagę bądź poinformować wychowawcę.
 2. W przypadku, gdy uczeń notorycznie nie stosuje się do zasad zawartych w regulaminie o całej sytuacji informowani są rodzice/prawni opiekunowie.