Deklaracja dostępności - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

Sławinkowska 50, 20-810 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 12.02.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.02.2024 r.

Strona internetowa Zespół Szkół nr 12 w Lublinie jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • czytelna czcionka
  • jasne tło
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  • zapewniono opis alternatywny dla określonego zbioru zdjęć, obrazów, grafik i dokumentów w formacie pdf
  • zachowano hierarchię nagłówków dla zbiorów tekstowych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 12.02.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 12.02.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest nauczycielka języka polskiego - Weronika Zięba, weronika.zieba@zs12.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669250986. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Brak barier architektonicznych w dostępie do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku szkoły, tj.: gabinet dyrektora szkoły, gabinet wicedyrektora, sekretariat, księgowość, kadry, kierownika gospodarczego, stołówka, gabinety pielęgniarski i stomatologiczny, świetlice, sala gimnastyczna, sklepik szkolny. Budynek posiada windę, umożlwiającą swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych dna 1 piętro. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Koordynatorzy dostępności

Weronika Zięba