Opłaty - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Opłaty

Aplikacja Obecność Vulcan
instrukcja dla Rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Mobilna rejestracja obecności – instrukcja dla rodziców jest dostępna: https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/

Więcej informacji o projekcie „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” : https://lublin.eu/edu/projekt/o-projekcie/

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2019r nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego służącego do ewidencjonowania wpłat z tytułu wyżywienia oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z uchwałą zmianie ulega wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, z 1,14 zł do 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2023 roku.

Uchwała znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.