Rejestr Zbiorów Danych Osobowych - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Nazwy zbioru

Dzieci z obwodu szkoły
l.p. Informacje dotyczące zbioru danych osobowych
1. Nazwa zbioru danych Dzieci z obwodu szkoły
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer REGON Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin
REGON: 061698881
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowych, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania --------------------
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania --------------------
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych – przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2015.2156)
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze Kontrola wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci z obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej i gimnazjum.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze imię, nazwisko dziecka; data i miejsce urodzenia; nr PESEL; adres zamieszkania; adres zameldowania; data zameldowania; imię i nazwisko rodzica lub innego opiekuna prawnego; nr telefonu rodziców (opiekunów prawnych); nazwa szkoły do której uczęszcza dziecko
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 1. dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą,
2. dane do zbioru są zbierane z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa --------------------
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane --------------------
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego --------------------
13. Data wpisu zbioru danych do rejestru 01.03.2016 r.
14. Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych --------------------

Rekrutacja
l.p. Informacje dotyczące zbioru danych osobowych
1. Nazwa zbioru danych Rekrutacja
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer REGON Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin
REGON: 061698881
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowych, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania --------------------
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

1. zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,

2. przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj.:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2015.2156),

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze – przeprowadzenie naboru uczniów do szkoły,
– realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze kandydaci do szkół, a także ich rodzice i inni opiekunowie prawni
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze imię, nazwisko kandydata; data i miejsce urodzenia; nr PESEL; adres zamieszkania; imię i nazwisko rodzica lub innego opiekuna prawnego; adres zamieszkania rodziców (lub opiekunów prawnych); nr telefonu rodziców (opiekunów prawnych); adres e-mail rodziców (opiekunów prawnych); miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych); stan zdrowia dziecka; informacja o niepełnosprawności dziecka; informacja o opiniach i orzeczeniach lekarskich, pedagogicznych lub psychologicznych
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa --------------------
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane --------------------
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego --------------------
13. Data wpisu zbioru danych do rejestru 01.03.2016 r.
14. Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych --------------------

Archiwum szkolne
l.p. Informacje dotyczące zbioru danych osobowych
1. Nazwa zbioru danych Archiwum szkolne
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer REGON Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin
REGON: 061698881
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowych, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania --------------------
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania --------------------
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,

2. przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj.:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2015.2156),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170),
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2016.1047),
ustawa z 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502),
ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U.2016.887),
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2016.1506).

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze archiwizacja dokumentacji szkolnej, pracowniczej, kadrowo-płacowej i innej. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze uczniowie, rodzice lub inni opiekunowie prawni uczniów, pracownicy szkoły, członkowie rodzin pracowników szkoły, kontrahenci szkoły i inne osoby, których dotyczą materiały archiwalne wytworzone w związku z działalnością Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, nr PESEL, nr NIP, adresy zamieszkania, adres zameldowania, imiona rodziców, miejsce pracy, wykształcenie, zawód, seria i nr dowodu osobistego, obywatelstwo, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, wysokość wynagrodzenia, stan zdrowia, informacja o niepełnosprawności, informacja o orzeczeniach sądowych lub administracyjnych, przynależność związkowa, dane o karalności,
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 1. dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą,
2. dane do zbioru są zbierane z innych źródeł niź osoba, której dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa --------------------
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane --------------------
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego --------------------
13. Data wpisu zbioru danych do rejestru 01.03.2016 r.
14. Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych --------------------

 

Monitoring
l.p. Informacje dotyczące zbioru danych osobowych
1. Nazwa zbioru danych MONITORING
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer REGON Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin
REGON: 061698881
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowych, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania --------------------
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania --------------------
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

1. przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj.:
– przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2016.1943) przewidujące obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole, m.in. art. 39 ust. 1 pkt. 3a

2. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze zabezpieczenie budynku i zasobów Zespołu Szkół nr 12, w tym zabezpieczenie danych osobowych; zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczącym się, pracującym i odwiedzającym budynek Zespołu Szkół nr 12; dokumentowanie przebiegu wypadków na terenie Zespołu Szkół nr 12
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze uczniowie, rodzice lub inni opiekunowie prawni uczniów, pracownicy szkoły i inne osoby przebywające bezpośrednio przed budynkiem lub na korytarzach budynku Zespołu Szkół nr 12
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze wizerunek
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 1. dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa --------------------
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane --------------------
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego --------------------
13. Data wpisu zbioru danych do rejestru 01.03.2016 r.
14. Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych 30.05.2017 r.