Karta rowerowa - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Karta rowerowa

Zasady przyznawania karty rowerowej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podpisał 25 stycznia 2011 r. ustawę regulującą m.in. zasady uzyskiwania przez uczniów szkół podstawowych karty rowerowej. Ustawa została opublikowana 10 lutego 2011 r. (Dz. U. nr 30, poz. 151) i wejdzie w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia. Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy sprawdzenia umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową będą dokonywać: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor. Karty rowerowe będą nieodpłatnie wydawane przez dyrektorów szkół lub dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i szefów ośrodków szkolenia kierowców prowadzących zajęcia z dziećmi. Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej.

Uczeń:

 • prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,
 • umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,
 • wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,
 • prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,
 • opanował właściwą technikę jazdy,
 • stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
 • opisuje cechy charakterystyczne drogi,
 • prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu, zawracania,
 • na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,
 • potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów,
 • umie odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,
 • umie scharakteryzować bezpieczną drogę,
 • umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej.

Uczeń:

 • poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,
 • nazywa elementy drogi,
 • zna zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,
 • zna zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych,
 • wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
 • zna znaczenie elementów odblaskowych,
 • zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej,
 • potrafi podać przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych,
 • zna zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a także przez tory tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej,
 • zna numery telefonów alarmowych,
 • zna zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • zna znaki drogowe i ich znaczenie,
 • podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
 • podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,
 • definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,
 • zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 • zna zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni,
 • wskazuje przyczyny powstawania wypadków,
 • objaśnia wykonywanie poszczególnych manewrów,
 • zna organizację ruchu na różnych skrzyżowaniach,
 • potrafi określić pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie,
 • zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,
 • potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
 • doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,
 • zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,
 • potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,
 • definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,
 • objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,
 • wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,
 • zna przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów.

Zestaw testów przygotowujących do egzaminu teoretycznego: https://brd.edu.pl/