Szkoła Promująca Zdrowie - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca zdrowie

Nasza Szkoła uzyskała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Podczas spotkania zorganizowanego w dniu 5 grudnia 2018 roku, dotyczącego dzieci chorych na cukrzycę, placówkom, które szczególnie wyróżniają się działaniami podejmowanymi na rzecz

promocji zdrowia wręczone zostały Wojewódzkie Certyfikaty “Szkoła Promująca Zdrowie” oraz “Przedszkole Promujące Zdrowie”. Certyfikaty zostały wręczone z rąk Wojewody Lubelskiego Pana

prof. Przemysława Czarnka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk.

Certyfikat “Przedszkole Promujące Zdrowie” oraz “Szkoła Promująca Zdrowie” jest potwierdzeniem, że placówka pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej

zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Przedszkole Promujące Zdrowie oraz Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu

dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Po złożeniu wniosku nasza szkoła została uznana za szkołę przygotowującą się do wstąpienia, do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych oraz tworzenia zdrowego środowiska.

certyfikat szkoła promująca zdrowie

 

Mijeski certyfikat, rok 2016

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 1. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 2. zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 3. umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmocnienie w nich poczucie własnej wartości,
 4. zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 5. włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 6. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 7. włączenie do działań szkoły służbę zdrowia i rodziców.

Szkolny koordynator: p. Małgorzata Ostaszewicz

Koordynatorzy poszczególnych oddziałów:

 1. Klasy I-III SP: p. M. Donica
 2. Świetlica: p. B. Okuszko
 3. Pedagog i psycholog szkolny.

 1. uczniowie;
 2. nauczyciele;
 3. rodzice;
 4. inni pracownicy szkoły;
 5. inne osoby ze społeczności lokalnej.

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy – w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Aktualnie w polskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie funkcjonuje ponad 3000 szkół i placówek. Program ten rozwijany jest w ramach Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, w wyniku porozumienia Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i Komisji Europejskiej, które w dalszym ciągu są włączone w sieć jako Międzynarodowa Rada Doradcza.W dniu 23 listopada 2009 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej.

Cenimy zdrowie fizyczne, bo zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów
i narządów.


Cenimy zdrowie psychiczne w jego obrębie:
– emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji,

– umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia.

 

Cenimy zdrowie społeczne – bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi.
Cenimy zdrowie duchowe – bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas, która pozwala na zachowanie równowagi i wewnętrznego spokoju.
Biorąc pod uwagę wnioski z naszych obserwacji oraz z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły określiliśmy problem priorytetowy: Brak umiejętności właściwej komunikacji i występowanie różnych form przemocy międzyrówieśniczej.

Drugim problemem, na który zwrócimy uwagę w naszej szkole jest: Walka z hałasem.