Eurosieroctwo - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Eurosieroctwo

Eurosieroctwo – zjawisko pozostawiania w kraju dzieci przez rodziców wyjeżdżających za granicę. Zdaniem psychologów dziecięcych dzieci pozbawione stałego kontaktu nawet z jednym z rodziców czują się jak sieroty.

Skutki prawne pozostawienia dziecka przez rodziców wyjeżdżających do pracy za granicą

Pozostawienie dziecka przez rodziców wyjeżdżających do pracy za granicą bez ustanowienia opieki faktycznej stanowi zagrożenie dobra dziecka. Daje to podstawę do zawiadomienia sądu opiekuńczego przez każdego, komu znane jest takie zdarzenie. Sąd opiekuńczy może wówczas wszcząć postępowanie o zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, aby uregulować sytuację prawną dziecka.

Obowiązek związany z nauką wyznacza wiek 6-18 lat. Realizuje się on pod postacią kolejno obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego (rozpoczyna się on z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia) oraz obowiązku nauki (po ukończeniu 18 r.ż.).

Wyjątkiem od zasady spełniania obowiązku w szkole jest spełnianie przez dziecko obowiązku poza szkołą. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których mieszka dziecko, wydaje zezwolenie na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
 • informowania corocznie w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą;
 • zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia dyrektora szkoły, warunków nauki określonych w zezwoleniu na pozaszkolną realizację tego obowiązku;

Natomiast rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki są zobowiązani:

 • Informować wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie, jednak tylko w przypadku, gdy organ ten wystąpi do rodziców z żądaniem przedstawienia takiej informacji.
 • Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. podlega sankcjom na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Przez pojęcie niespełnienia obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć obowiązkowych.

Uczeń powracający z zagranicy

Rodzice powracający do Polski po okresie pobytu za granicą mają obowiązek zapisać dzieci do szkoły, jeśli są to dzieci podlegające obowiązkowi nauki lub obowiązkowi szkolnemu (7-18 lat). Dotyczy to również dzieci 6-letnich, które są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach i w szkołach.

Uczeń, który uczęszczał do szkoły za granicą przyjmowany jest do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie następujących dokumentów:

 • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą,
 • ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.

(W oparciu o te świadectwa ustala się sumę lat nauki szkolnej ucznia)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. znaczące różnice programowe pomiędzy szkołą, do której uczeń uczęszczał i do której ma być przyjęty) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy programowo niższej niż wynika to z sumy lat jego nauki szkolnej.

Uczeń wyjeżdżający za granicę

W przypadku ukończenia szkół polskich i kontynuowania nauki za granicą wymagana jest legalizacja świadectw, dyplomów i indeksów.

Legalizacji świadectw, dyplomów i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły, dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły, która wydała dokument.

W celu dokonania legalizacji dokumentów należy złożyć:

 1. Wniosek sporządzony wg wzoru dostępnego na stronach kuratorium oświaty.
 2. Dokumenty przeznaczone do legalizacji.
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty. (Obecnie opłata ta wynosi 26 zł. za jeden dokument.)