Strażnik - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Strażnik

Strażnicy miejscy oddelegowani do pracy w szkołach zobowiązani są między innymi do:

 1. codziennego patrolowania terenów wokół szkół
 2. stałej współpracy z oddziałami naszej jednostki w zakresie profilaktyki oraz eliminowania zagrożeń i problemów stwierdzonych w szkołach i ich okolicach;
 3. kontrolowania przestrzegania przepisów o ruchu drogowym w przydzielonym rejonie;
 4. reagowania na przestępstwa i wykroczenia popełniane szczególnie z udziałem nieletnich;
 5. zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży;
 6. reagowania na zdarzenia związane:
  • ze sprzedażą nieletnim wyrobów alkoholowych i tytoniowych;
  • ze spożywaniem przez nieletnich wyrobów alkoholowych;
  • z używaniem przez nieletnich wyrobów tytoniowych;
  • z posiadaniem i używaniem przez nieletnich środków odurzających i substancji psychotropowych.

Funkcjonariusz Straży Miejskiej jest obecny na terenie szkoły codziennie w trakcie trwania lekcji.

Jego zadaniem jest zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczniów zarówno w szkołach, jak również w drodze do/z szkół, stały nadzór nad przestrzeganiem przez kierowców przepisów z zakresu ruchu drogowego w rejonie szkół (tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla idących do/z szkoły uczniów).

Funkcjonariusze Oddziału Szkolno-Profilaktycznego wykonując swoje codzienne obowiązki zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na miejsca zagrożone zachowaniami patologicznymi (spożywanie napojów alkoholowych, palenie papierosów, wybryki chuligańskie zakłócanie ciszy nocnej i spokoju publicznego). Miejsca takie typowane są zarówno na podstawie własnych obserwacji, jak również zgłoszeń od rodziców i nauczycieli. Podczas długich przerw funkcjonariusz pomaga utrzymywać porządek na szkolnych korytarzach.

Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską Miasta Lublin obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia, edukację ekologiczną oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.