Regulaminy - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

§1

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie informacji o zatrudnieniu w dziale kadr, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka.

§2
Biblioteka:

 1. Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
 4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

§3

 1. Nadzór:

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

 • zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
 • zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
 1. Lokal:

Lokal biblioteki składa się z czterech pomieszczeń:

 • wypożyczalni,
 • magazynu zbiorów bibliotecznych z wolnym dostępem do półek,
 • czytelni pełniącej również funkcję pracowni multimedialnej,
 • pokoju pracy nauczycieli – bibliotekarzy.
 1. Zbiory:

Biblioteka gromadzi następujące materiały:

 • lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
 • lektury uzupełniające do języka polskiego
 • literaturę popularnonaukową
 • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa
 • podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania
 • materiały audiowizualne
 • podręczniki szkolne
 1. strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny oraz zainteresowania użytkowników,
 2. rozmieszczenie zbiorów:
 • literatura piękna stoi w układzie działowym,
 • literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD,
 • lektury do języka polskiego – alfabetycznie wg klas,
 • księgozbiór podręczny – w magazynie zbiorów bibliotecznych,
 • czasopisma dziecięce i młodzieżowe przechowuje się w bibliotece przez cały rok,
 • księgozbiór podręczny udostępniany jest w czytelni i na zajęcia lekcyjne.
 1. Pracownicy:
 • biblioteką szkolną kieruje nauczyciele bibliotekarze,
 • zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
 1. Czas pracy biblioteki:
 • biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 • okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
 • czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.
 1. Finansowanie wydatków:
 • wydatki pokrywane są z budżetu szkoły
 • propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
 • działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§4

 1. Praca pedagogiczna:

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 1. udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni
 2. indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
 3. udzielania informacji,
 4. wsparcia uczniów i nauczycieli w procesie dydaktycznym poprzez:
 • pobudzanie zainteresowania książką i czytaniem,stwarzania warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł (zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych),
 • rozwijanie ciekawych form pracy z czytelnikiem: wycieczki, konkursy, wystawy, zabawy czytelnicze,
 • organizowanie spotkań z książką mówioną, głośne odczytanie baśni i bajek, wierszy oraz dyskutowanie o książkach.
 • ekranizacja lektur i innej literatury.
 1. prowadzenie aktywu bibliotecznego
 2. informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 3. prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,
 4. współpracy z bibliotekami miejskimi,
 5. współpracy z nauczycielami i rodzicami w celu doskonalenia czytelnictwa oraz rozbudzania zainteresowań uczniów.

 

 1. Praca organizacyjno – techniczna.

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 1. gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
 2. ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
 4. selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
 5. organizacji udostępniania zbiorów,
 6. organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów).

 

 1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Nauczyciel bibliotekarz:

 1. odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
 2. współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 3. opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką,
 4. sporządza plan pracy, harmonogram lekcji bibliotecznych oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
 5. prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków,
 6. doskonali warsztat pracy.

§5
Regulamin pracy biblioteki szkolnej zawiera szczegółowe regulaminy:

 • Regulamin czytelni (załącznik nr 1)
 • Regulamin wypożyczalni (załącznik nr 2)
 • Regulamin korzystania z komputerów (załącznik nr 3)
 • Regulamin korzystania z podręczników szkolnych. (załącznik nr 4)

Szczegółowe regulaminy umieszczone są w pomieszczeniach biblioteki szkolnej w widocznych miejscach.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

Załączniki

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 3. Do czytelni nie wnosimy jedzenia i picia.
 4. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 5. W czytelni należy zachować bezwzględną ciszę.
 6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.
 8. Książki i czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.
 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych materiałów a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 5. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 8. Książki i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez bibliotekarza.
 10. Pod koniec roku szkolnego, książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego mogą korzystać wszyscy uczniowie w godzinach pracy biblioteki za wyjątkiem przerw śródlekcyjnych.
 2. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela-bibliotekarza.Przed przystąpieniem do pracy uczeń wpisuje do zeszytu numer zajmowanego komputera, imię i nazwisko, klasę oraz dokładny czas rozpoczęcia pracy.
 3. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych. Korzystanie z gier i zabaw (wyłącznie edukacyjnych) jest możliwe w przypadku wolnych stanowisk.
 4. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
 5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę na prace dydaktyczne, 30 minut na gry edukacyjne.
 6. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba, za zgodą nauczyciela-bibliotekarza – dwie osoby pracujące w ciszy.
 7. Wyszukiwane informacje mogą być zapisane na nośnikach elektronicznych jeśli służą celom dydaktycznym za zgodą bibliotekarza.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
 12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.
 13. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy pozostawić w przeznaczonym do tego miejscu.

Zabrania się :

 1. Dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania lub odłączania klawiatur, monitorów, myszy, podłączania głośników).
 2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 3. Przeszkadzania głośnym zachowaniem.
 4. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 811) z późn. zmianami.

 1. Tryb przyjęcia podręczników i ćwiczeń na stan Biblioteki
 • Podręczniki stanowią własność szkoły.
 • Podręczniki będą wprowadzane na stan biblioteki szkolnej i nieodpłatnie wypożyczane uczniom na okres danego roku szkolnego do korzystania w szkole i w domu.
 • Podręczniki przeznaczone są do użytkowania dla trzech kolejnych roczników.
 • Materiały ćwiczeniowe nie są ewidencjonowane w zbiorach biblioteki i będą uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.
 • Po trzyletnim użytkowaniu podręczniki zniszczone zostaną odpisane ze zbiorów biblioteki szkolnej i przekazane na makulaturę.
 • W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, to wypożyczone mu podręczniki oraz materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
 1. Udostępnianie podręczników i ćwiczeń

Do wypożyczenia podręczników i otrzymania ćwiczeń uprawnieni są uczniowie realizujący obowiązek szkolny w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie:

 • w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I szkoły podstawowej,
 • w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum,
 • w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz I – II gimnazjum
 • począwszy od roku szkolnego 2017/2018 podręczniki otrzymają uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich gimnazjum.
 • Rodzice uczniów zostają zapoznani z treścią Regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym przez wychowawców klas.
 • Uczniowie zobowiązani są do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 • Wypożyczanie podręczników odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 7 września, na okres jednego roku szkolnego z wyłączeniem z wakacji.
 • Wypożyczenie podręcznika do domu i jego zwrot są odnotowywane przez bibliotekarza na karcie bibliotecznej uczniaMateriały ćwiczeniowe nie są ewidencjonowane w zbiorach biblioteki i będą uczniom przekazywane w bibliotece szkolnej bez obowiązku zwrotu.
 • Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki.
 1. Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i ćwiczenia
 • W przypadku, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w szkole, jest zobowiązany zwrócić otrzymane podręczniki.
 • Przez zniszczenie podręcznika lub ćwiczeń rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub ćwiczeń i uniemożliwia ich dalsze wykorzystanie.
 • Zwracany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia, jak np.: brak stron, popisany, porysowany, poplamiony, podarty, zalany lub inne defekty utrudniające dalsze użytkowanie. Zapisu tego nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
 • W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie bądź jego zniszczenia, dyrektor szkoły zobowiązuje rodziców ucznia do zwrotu kosztu zakupu nowego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 • W celu pokrycia kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, biblioteka szkolna przekazuje numer rachunku oraz kwotę do zapłaty.
 • W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może odstąpić od konieczności zwrotu kosztu zakupu podręcznika.
 1. Postanowienia końcowe
 • Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 • Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.