Informacje - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Informacje

Informacje

W dniu 19 kwietnia 2024 r. razem z innymi doradcami zawodowymi miałam przyjemność gościć w Zespole Szkół nr 5 pry ul. Elsnera. We współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i Specjalistyczną Poradnią Zawodową w Lublinie zorganizowane zostały warsztaty: Doradzam, wspieram, motywuję… Praktyczne spojrzenie na doradztwo zawodowe w szkole podstawowej
Program wydarzenia obejmował wystąpienia tematyczne w auli szkoły:
1. "Realizacja doradztwa zawodowego: Obowiązki szkoły". Elżbieta Denejko - Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie
2. "Lifelang learning – dlaczego warto się uczyć?" Karolina Glińska - główny specjalista do spraw doradztwa zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
3. "Sukces na miarę XXI wieku. Co uczeń podejmujący decyzje zawodowe powinien wiedzieć o rynku pracy?" Karolina Glińska - główny specjalista do spraw doradztwa zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
4. "Dixit i nie tylko… metody i narzędzia rozpoznawania predyspozycji i kompetencji uczniów". Anna Radziwiłko - konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
5. "Mistrz zarządzania. Kształtowanie kompetencji społecznych jako element planowania kariery". Jagoda Chwiejczak – psycholog, doradca zawodowy ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie.
6. "Wybieram odpowiedzialnie. Kompendium trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej". Iwona Lipiec – doradca zawodowy, doradca metodyczny z zakresu doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.
Swoją obecnością nasze wydarzenie zaszczycili:
• Pan Tomasz Pitucha – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
• Pan Mirosław Jarosiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
• Pani Elżbieta Denejko – Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie
• Pani Bożena Jarmuł – Specjalista Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Doradca metodyczny w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
• Wioletta Czochór – Starszy wizytator Wydziału Kształceni Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Ważnym elementem wydarzenia była promocja kształcenia zawodowego, na przykładzie zawodów nauczanych w szkole. Doradcy zawodowi mieli możliwość poznania szkolnej bazy hotelowej, szkolnego biura podróży, restauracji, studia gastronomicznego, bazy sportowej oraz oferty klasy prawniczej uniwersyteckiej. Goście podziwiali prace uczniów, wykonane w ramach koła Carvingu. Na zakończenie uczniowie z ZS nr 5 przygotowali skromny poczęstunek.
Wydarzenie Honorowym Patronatem objęli: Dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin i Tomasz Szabłowski Lubelski Kurator Oświaty.
Jednocześnie informuję, że od maja 2024 r. w Zespole Szkół nr 12, w gabinecie pedagoga specjalnego będą się obywały indywidualne konsultacje w ramach doradztwa zawodowego. Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, którzy chcieliby uzyskać poradę, informację o możliwościach związanych z dalszą edukacją czy poznać indywidualną ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego.

mgr Anna Czubak
pedagog specjalny/ doradca zawodowy
 

Zadania Pedagoga Specjalnego:
Pedagog specjalny powinien realizować następujące zadania:

 • Współpracować z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
 • Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie mi.n.
 • rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,
 • diagnozować indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 • Wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.
 • Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.
 • Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z:
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • pracownikiem socjalnym,
 • asystentem rodziny,
 • kuratorem sądowym i innymi.
 • Pedagog specjalny planuje, organizuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne oraz opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W szkole Pedagog specjalny ułatwia dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (np. z powodu niepełnosprawności) lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych, akceptację siebie itd. Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować. W tym często we współpracy np. z psychologiem szkolnym, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, nauczycielami, rodziną ucznia i z samym uczniem.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593