Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Article heading icon

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 1. Na terenie Zespół Szkół nr 12 w Lublinie funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, który obejmuje swym zasięgiem wejścia do budynku szkolnego, teren wokół budynku, boisko szkolne, parking szkolny, korytarze w budynku, salę gimnastyczną oraz pracownie informatyczne.
 2. System monitoringu rejestruje dane osobowe w postaci wizerunków osób znajdujących się w obszarze objętym zasięgiem monitoringu.
 3. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych gromadzonych przy użyciu systemu monitoringu jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie (adres: ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin) (dalej jako: „Zespół Szkół” lub „My”).
 4. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Zespół Szkół wyznaczył inspektora ochrony danych.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się:
  bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych, poprzez pocztę elektroniczną, pisząc na adres: zs12@iod.lublin.eu , lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na wskazany w pkt. 1 powyżej adres Zespołu Szkół.
 6. Zespół Szkół przetwarza dane osobowe gromadzone przy użyciu systemu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia placówki, zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 7. Przetwarzanie danych osobowych z systemu monitoringu jest niezbędne do utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole, a więc do wykonania zadania Zespołu Szkół realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 8. Dostęp do danych osobowych gromadzonych przy użyciu systemu monitoringu będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników. W szczególnych sytuacjach dane z systemu monitoringu mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania takich danych na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. organom władzy publicznej.
 9. Zespół Szkół nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
 10. Nagrania obrazu z systemu monitoringu Zespół Szkół przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym czasie nagrania te są automatycznie kasowane.
 11. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych art. 18 ust 1 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, na podstawie art. 21 RODO;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych realizowane przez Zespół Szkół narusza przepisy RODO.
 12. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  1. prawo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z treścią art. 17 ust. 3 lit. b) RODO;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, w związku z treścią art. 20 ust. 3 RODO.
 13. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku następuje w sposób automatyczny wraz z wejściem w obszar monitorowany. Decydując się na wejście w obszar monitorowany koniecznym jest więc podanie swoich danych osobowych.
 14. Dane osobowe gromadzone przy użyciu systemu monitoringu nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby wpływać.