ZS nr 12 w Lublinie Szkołą Partnerską UMCS - Szczegóły aktualności - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Tag img 26.05.2024, 16:58
Article heading icon

ZS nr 12 w Lublinie Szkołą Partnerską UMCS

ZS nr 12 w Lublinie realizuje współpracę z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Szkół Partnerskich. Jest to autorski program realizowany przez UMCS od 2008 roku. W ramach tego programu UMCS oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych.

logo - szkoły partnerskie UMCS

W ramach współpracy Uniwersytet proponuje w szczególności:

  • objęcie systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad;
  • przeprowadzenie wykładów przedmiotowych przez kadrę naukową Uniwersytetu z tematów ustalonych ze szkołą partnerską;
  • współpracę studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, mediów akademickich, grup artystycznych i sportowych;
  • udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu;
  • współpracę w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki;
  • ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni, Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.

Oferta na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 znajduje się w załączniku:


Koordynator
Aneta Borkowska