,,Szkolne Supermoce" - projekt - Szczegóły aktualności - Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Tag img 18.06.2024, 22:23
Article heading icon

,,Szkolne Supermoce" - projekt

Logo

Projekt „Szkolne Supermoce” realizowany jest w okresie od 01.01.2024 r. do 31.07.2026 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami ogólnokształcącymi.

 

Supermoce

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 3 564 020,23 zł, w tym dofinansowanie: 3 207 618,20 zł i wkład własny Gminy Lublin: 356 402,03 zł.
Grupa docelowa
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i uczennice, ich rodzice oraz nauczyciele i nauczycielki 5 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin:
• Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie;
• Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie;
• Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie;
• Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie;
• Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie.

Cel główny

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności min. 187 nauczycieli i nauczycielek i min. 713 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół z Gminy Lublin, z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami, do lipca 2026 r.

Działania realizowane w projekcie

1. Dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz do potrzeb nauczycieli i nauczycielek z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem rozwiązań modelu dostępnej szkoły;
2. Dodatkowa oferta dydaktyczna szkół w zakresie rozwijania kompetencji i umiejętności;
3. Rozwój umiejętności uczniów i uczennic poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół;
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i uczennic;
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe/zawodowe dla uczniów i uczennic ;
6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i nauczycielek;
7. Podnoszenie jakości systemu zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, w tym kompetencji kadry zarządzającej.


W Szkole Podstawowej nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie od maja 2024 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu.
Nasza szkoła bierze udział w kolejnym projekcie "Szkolne Supermoce". W ramach projektu od maja 2024 r. do czerwca 2026 r. są organizowane różne zajęcia dla uczniów. Zajęcia zostały utworzone z myślą o dzieciach najbardziej potrzebujących (z orzeczeniami i opiniami) oraz o dzieciach szczególnie uzdolnionych. Są to zajęcia m.in: korekcyjno - kompensacyje, Integracja Sensoryczna, Trening Umiejętności Społecznych, warsztaty pisarskie, zajęcia dyskusyjne: Stowarzyszenie Młodych Poetów, indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic oraz zajęcia rewalidacyjne.
Na zajęcia uczęszcza wiele uczniów z różnych klas na wszystkich poziomach edukacyjnych ( klasy 1-3 oraz klasy 4-8). Dzieci są zadowolone z bogatej oferty zajęć i chętnie przychodzą.
Od września 2024 r. rozpoczną się kolejne zajęcia do których rekrutacja zostanie przeprowadzona w nowym roku szkolnym 2024/2025. Będą to m.in. mediacje rówieśnicze, zajęcia informatyczne dla uczniów z edukacji wczesnoszkolnej, Spotkanie w wyobraźnią "Art", zajęcia artystyczne, zajęcia przygotowujące do konkursów kuratoryjnych, zajęcia przyrodnicze, doradztwo edukacyjno - zawodowe grupowe i indywidualne oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.
Dodatkowo w ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w nowy sprzęt komputerowy, tablety dla uczniów do zajęć informatycznych, wyposażenie obserwatorium astronomicznego oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.
Projekt „Szkolne Supermoce” jest doskonałym uzupełnieniem edukacyjnym dla dzieci uczęszczających do szkoły.

Anna Czubak
Koordynator projektu „Szkolne Supermoce”